NOTICE OF SIXTH VIRTUAL SPECIAL MEETING OF THE COUNCIL
NOTICE OF SIXTH VIRTUAL SPECIAL MEETING OF THE COUNCIL

Notice is hereby given in terms of Section 29(1) of the Local Government Municipal Structures Act No. 117 of 1998, read in conjunction with Section 19(b) of the Local Government: Municipal Systems Act, No. 32 of 2000 that the City Manager hereby calls the Sixth Virtual Special Meeting of the Buffalo City Metropolitan Council on Tuesday, 28 July 2020 at 10h30 for 11h00) .

In terms of Section 6.7 of the Disaster Management Act, the meeting will be held Virtual and members of the public can get live update of proceedings on Buffalo City Metropolitan Municipality website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UMASIPALA OMBAXA WEBUFFALO CITY

ISAZISO SENTLANGANISO EYODWA YEKANSILE EBANJWA NGOBUXHAKAXHAKA

Kunikwa isaziso ngokweCandelo 29(1) loMthetho woRhulumente  wasekhaya woKwakhiwa koMasipala uNombolo 117ka1998 ufundwa kunye neCandelo 19(b) loMthetho woRhulumente waseKhaya nobume booMasipala ka2000 (uMthetho 32 ka 2000), uMlawuli wesixeko ubiza  intlanganiso yesithandathu eYodwa yeKansile yoMasipala oMbaxa weBuffalo City ezakubanjwa ngobuxhaxhaka   ngoLwesibini, we 28 kweyeKhala (Julayi) 2020 ngecala emva kwentsimbi yeshumi (10h30) kulungiselelwa intsimbi yeshumi elinanye  (11h00). 

 NgokweCandelo 6.7 loMthetho olawula intlekele elizweni, lentlanganiso  izakubanjwa ngobuxhakaxhaka ngenxa yemiqathango yeLockdown. Uluntu lunokufumana usasazo lwenkqubo ngexesha eyenzeka ngayo kwikhasi lobuxhakaxhaka loMasipala oMbaxa weBuffalo City webpage. 
 2020-07-27